Vastbesloten

Bewegen en begeleiding

Algemene voorwaarden

Behandelovereenkomst en morele beroepscode CAT

Een CAT-therapeut belooft te handelen naar deze beroepscode:

 • De CAT-therapeut handelt altijd naar het welzijn van de cliënt/patiënt. In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast met de intentie de cliënt/patiënt schade te berokkenen op wat voor manier dan ook.
 • Een CAT-therapeut is zich bewust van een relatie tussen de alternatieve therapeut en de cliënt/patiënt en honoreert en respecteert deze altijd.
 • In geen enkel geval worden behandelingen gegeven, producten voorgeschreven of therapieën toegepast die in strijd zijn met de Nederlandse wet.
 • Indien de therapeut constateert dat de cliënt/patiënt een niet-gediagnosticeerde aandoening heeft, raadt de CAT-therapeut de cliënt/patiënt aan een bezoek te brengen aan een reguliere arts.
 • Persoonlijke informatie die een cliënt/patiënt geeft aan een CAT-therapeut wordt door de alternatieve therapeut als vertrouwelijk behandeld.

Plichten Leefstijlcoach (LSC)

 • De LSC is gehouden te handelen conform de regelgeving.
 • De LSC verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt/patiënt in alle fasen van de behandeling.
 • De LSC heeft de hulpvrager op de hoogte gebracht van het feit dat hij een elektronisch cliëntendossier bijhoudt.
 • De therapeut behandelt dit cliëntendossier overeenkomstig met de AVG.
 • De LSC zal geheimhouding betrachten t.a.v. de door de cliënt/patiënt t.b.v. het dossier verstrekte gegevens. Bij visitatie van de praktijk wordt wel inzage gegeven op de inhoud van het dossier ter controle of alle gegevens goed opgenomen zijn, de personalia zijn dan afgeplakt of onherkenbaar gemaakt voor de visiteur.
 • De LSC belooft het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren of in geval van een minderjarige cliënt tenminste 20 jaar te bewaren na het bereiken van de leeftijd van 18 jaar of indien de minderjarige voor het bereiken van het 18e levensjaar overlijdt: 18 jaar na het geboorte jaar het cliëntendossier tenminste 20 jaar te bewaren.
 • De LSC is wettelijk verplicht aan de vernietiging van het cliëntendossier mee te werken als de cliënt/patiënt dit eist, tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt/patiënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.
 • De LSC mag zonder toestemming van de cliënt/patiënt geen bepaalde (be)handelingen verrichten.
 • De LSC verplicht zich een actuele tarievenlijst zichtbaar in de praktijk te plaatsen.
 • De LSC heeft de cliënt/patiënt op de hoogte gesteld van de gevraagde tarieven.
 • De LSC verplicht zich de cliënt/patiënt correct door te verwijzen naar een collega-therapeut of arts, indien zijn behandeling niet geëigend en/of toereikend is.
 • De LSC verplicht zich een beroepsaansprakelijkheidsverzekering te hebben.
 • De LSC kan de overeenkomst slechts eenzijdig onder vermelding van argumenten beëindigen, indien redelijkerwijs niet van hem kan worden gevergd dat hij de overeenkomst voortzet.
 • De LSC zal in een dergelijke situatie hulp en adviezen blijven verlenen, totdat de hulpvrager een overeenkomst met een andere hulpverlener heeft kunnen sluiten.

Rechten LSC

 1. De zorgaanbieder is in redelijkheid gerechtigd om een reeds gemaakte afspraak na overleg met de cliënt/patiënt te wijzigen.
 2. De LSC heeft het recht om de kosten van de gereserveerde van te laat afgezegde afspraken in rekening te brengen bij de cliënt/patiënt:
 • Bij annulering of verschuiving van het consult minder dan 48 uur van te voren worden 50% van de kosten in rekening gebracht.
 • Bij annulering of verschuiving van het consult minder dan 24 uur van te voren worden 100% van de kosten in rekening gebracht.
 • Als annulering niet of net voor het afgesproken tijdstipt van het consult geschiedt, worden 100% van de kosten in rekening gebracht.

Plichten cliënt/patiënt

 • De cliënt/patiënt verplicht zich middels het intake- en anamneseformulier relevante informatie aan de LSC te verstrekken.
 • De cliënt/patiënt erkent op de hoogte te zijn en toestemming te hebben gegeven voor de samen gekozen en door de therapeut voorgestelde behandeloptie(s).
 • De hulpvrager bevestigt op de hoogte te zijn en toestemming te geven voor het door de therapeut opgestelde behandelplan (rekening houdende met het feit dat een behandelplan een schatting is).
 • De cliënt/patiënt verplicht zich een afspraak tijdig (minimaal 48 uur van te voren) af te zeggen, anders worden de kosten van de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
 • Indien de hulpvrager tegen het advies van de LSC in de overeenkomst beëindigt, zal de hulpvrager op verzoek van de LSC een verklaring ondertekenen waarin hij te kennen geeft dat hij tegen het advies van de LSC in, voor eigen risico, het onderzoek of de behandeling voortijdig heeft beëindigd.

Rechten cliënt/patiënt

 • De cliënt/patiënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier.
 • De cliënt/patiënt kan een elektronisch kopie vragen van het cliëntendossier dat op hem betrekking heeft.
 • Indien de hulpvrager voortzetting van de overeenkomst niet langer op prijs stelt of nodig acht, kan hij deze eenzijdig beëindigen.
 • De cliënt kan de vernietiging eisen van het cliëntendossier dat op hem van betrekking is. De therapeut is wettelijk verplicht hier aan mee te werken tenzij er een wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.
 • Voor eventuele klachten kan de cliënt/patiënt zich wenden tot de beroepsorganisatie van de therapeut en/of tot het onafhankelijk klachtenbureau of de door de therapeut gevoerde rijkserkende geschilleninstantie.

Algemene bepalingen

 • Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden geschieden.
 • Betalingswijze van de behandeling geschied in onderling overleg contant of kan per consult overgemaakt worden. Bij overmaking ontvangt de cliënt/patiënt een declaratienota nadat de betaling is ontvangen op de rekening van de LSC.


Klik hier voor meer informatie over CAT-therapeuten.

CAT 2024
CAT 2024
Logo CooL
Logo CooL
BLCN-logo
BLCN-logo
logo_KABIZ_RGB_groot
logo_KABIZ_RGB_groot